Werkgroep Verworven Kinderafasie

Binnen AfasieNet is de Werkgroep Verworven Kinderafasie actief. De werkgroep bestaat uit logopedisten en linguïsten met expertise op het gebied van verworven kinderafasie.

De werkgroep komt 2x per jaar bij elkaar. Het doel van de werkgroep is onze expertise te vergroten op het gebied van VKA, nieuwste ontwikkelingen te volgen, zelf onderzoek te doen, met elkaar te praten over diagnostiek en behandeling aan de hand van casuïstiek.

Definitie

We hebben met elkaar de definitie van verworven kinderafasie vastgesteld.

De definitie luidt als volgt:

Verworven kinderafasie is een taalstoornis die al dan niet plotseling ontstaat als gevolg van hersenletsel c.q. een hersenfunctiestoornis, opgelopen op het moment dat het taalvermogen zich al -gedeeltelijk- heeft ontwikkeld.  Als ondergrens wordt 2 jaar aangehouden, mits er sprake is van een acuut moment waarop de kinderafasie is ontstaan of er sprake is van een duidelijke achteruitgang. Als bovengrens wordt de leeftijd van 18 jaar aangehouden. VKA moet onderscheiden worden van pure dysarthrie, taalstoornis bij kinderen met aangetoond pre-, peri-, vroeg postnataal opgelopen hersenletsel, taalstoornissen bij dove en slechthorende kinderen, SLI/dysfasie en taalachterstand door psychosociale factoren.

Nieuws naar aanleiding van de bijeenkomst op 12-10-2016

 • Op 13 januari 2017 is er door Rijndam een symposium VKA georganiseerd.
 • Er zijn 2 casussen besproken.
 • Taken, zoals adviezen voor ouders van kinderen met VKA op AfasieNet zetten, literatuur bijhouden, worden onder de deelnemers van de werkgroep verdeeld.
 • Els van de Pavert vertelt over het onderzoeksproject KiK (Kinderafasie in Kaart).

onderzoeksproject KiK (Kinderafasie in Kaart)

 • De vraagstelling van dit onderzoeksproject is: Welke kenmerken hebben kinderen die in Nederland worden behandeld voor verworven taal- en communicatieproblemen, welke behandeling genieten zij, en welke knelpunten worden ervaren door de kinderen zelf, hun ouders en hun behandelaren?
 • Systematische registratie, observationele gegevens van goede kwaliteit: Basis voor “best practices” en voor formuleren van onderzoeksvragen
 • Lange termijn: deze registratie permanent invoeren.
 • Er is subsidie voor 7 maanden.
 • Er worden eerst Delphirondes gehouden met verschillende vragenlijsten voor logopedisten en andere deelnemers. Het doel van de Deplhirondes is consensus bereiken over de talige diagnostiek en de variabelen die zullen worden vastgelegd in de database.

Informatie werkgroepbijeenkomst VKA d.d. 14-10-2017

 • Tijdens deze bijeenkomst van de werkgroep VKA is er opnieuw een casus ingebracht .
 • Verder hebben Mirjam van Tellingen en Annemieke Tabak van Revalidatie Friesland een presentatie gegeven over het toepassen van SMTA in de behandeling van kinderen met afasie.
 • Er is een inventarisatie gemaakt van onderwerpen die we de komende tijd aan bod willen laten komen.

Bijeenkomst werkgroep VKA 12-09-18

Op 12 september 2018 kwamen 12 leden van de VKA werkgroep bijeen in Meander Medisch Centrum te Amersfoort.

De volgende onderwerpen zijn besproken:

 • Studenten zullen in een afstudeerscriptie spontane spraakplaten aanpassen.
 • Naar verwachting zal er een cursus SMTA in 2019 starten.
 • Het onderwerp literatuur voor afasie bij kinderen wordt elke vergadering besproken.
  Het boek van Deonna over kinderafasie (The epilepsy ahphasia spectrum – Deonna en Roulet-Perez uit 2016.) is een aanrader.
  De volgende boeken zijn interessant en hebben praktische tips als je werkt met kinderen: “Speelsbrein”  en “ Het hele brein, het hele kind”.
 • Wanneer is het zinvol om NPO en taalonderzoek af te nemen bij kinderen met afasie: dit is besproken. Leden van de VKA zijn van mening dat het afhankelijk is van wat je doel is met het onderzoek en dat bepaalt wanneer je onderzoek doet. Er is behoefte aan het maken van een profiel om van daaruit een plan voor je behandeling te kunnen maken.
 • Er is casuïstiek besproken.

Volgende bijeenkomst

Op 18 september 2019 komt de werkgroep VKA bijeen in Hilversum van 13.30-19.00 uur.

Interesse?

Wil je meer weten over de werkgroep of je aanmelden?

Dat kan bij Suzanne Franssen, logopedist bij Klimmendaal revalidatie te Arnhem.

Webshop

 • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

  Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie