Verworven kinderafasie (VKA)

VKA is een taalstoornis bij kinderen, veroorzaakt door een beschadiging of functiestoornis in de hersenen nadat de taalontwikkeling op gang is gekomen.

Wanneer spreken we van VKA?

We spreken dus alleen van VKA, wanneer de taalontwikkeling voorafgaand aan het letsel normaal is verlopen.  Als leeftijdsgrens wordt aangehouden: 2-18 jaar.

VKA moet onderscheiden worden van pure dysarthrie, taalstoornis bij kinderen met aangetoond pre-, peri-, vroeg postnataal opgelopen hersenletsel, taalstoornissen bij dove en slechthorende kinderen, SLI/dysfasie en taalachterstand door psychosociale factoren.

Werkgroep VKA

Binnen AfasieNet is de werkgroep VKA actief: hierin hebben zich behandelaren en wetenschappers verenigd met als doel het bundelen van kennis rond de behandeling van VKA en het vergroten van de expertise in Nederland.

Een expertiseteam verworven kinderafasie

Sinds 2005 beschikt Rijndam Revalidatie te Rotterdam over een expertiseteam Verworven KinderAfasie (VKA). Dit team richt zich op kinderen met taal- en communicatieproblemen als gevolg van verworven hersenletsel.

De afgelopen jaren is een gedegen expertise opgebouwd rond VKA. Het expertiseteam onderzoekt en behandelt kinderen die verwezen worden door artsen van binnen en buiten Rijndam. Ook bestaat de mogelijkheid het team om advies te vragen (consultfunctie).

De kinderen met een verworven kinderafasie vormen een zeer heterogene groep, zowel qua leeftijd, als qua etiologie en taal- en communicatiestoornis. Dit vraagt maatwerk zowel in de diagnostiek als in de behandeling. Ook het begeleiden van het gezin/schoolsysteem vraagt veel tijd en aandacht.

Werkwijze expertiseteam

Bij verdenking op verworven taalproblemen wordt de communicatie geobserveerd. De beoordeling van de spontane taal neemt een centrale rol in. Het spontane taal interview wordt altijd op video opgenomen om ook het non-verbale communicatieve gedrag te kunnen beoordelen. Zo nodig wordt er dan een communicatie advies op maat gegeven.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van bestaande taaltests op basis van een eigen ontworpen diagnostiekschema.

Bij jongeren ouder dan twaalf jaar worden de diagnostische instrumenten ingezet die voor volwassenen voorhanden zijn, overigens zonder dat hierbij gebruik gemaakt kan worden van normen voor deze leeftijd. Bij de interpretatie van de testresultaten moet dan ook zorgvuldig worden gewerkt en speelt klinische ervaring met deze tests een belangrijke rol.

Op basis van zorgvuldige interpretatie van de gevonden resultaten wordt een keuze gemaakt met betrekking tot de richting waarin behandeld moet worden.

Het Rijndam expertiseteam heeft tot doel om op basis van de klinische ervaring de behandeling te optimaliseren. Om te kunnen profiteren van deze klinische ervaring wordt zoveel mogelijk gestructureerd gewerkt, niet alleen in de diagnostiek, maar ook in de behandeling.

Het werken vanuit een multidisciplinaire benadering is essentieel: dit garandeert dat de geassocieerde cognitieve, psychosociale, emotionele en gedragsmoeilijkheden ook de aandacht krijgen.
[MvdS1]Link naar het schema

Vervolg

Na afronding van de behandeling in Rijndam blijft het geven van steun en voorlichting aan de directe omgeving belangrijk. Wanneer het kind terugkeert naar de eigen school of een aangepaste vorm van onderwijs, moeten de leerkrachten goed worden voorgelicht. Deze vorm van nazorg is soms nog jaren na het ontstaan van de afasie van belang omdat elke fase van de schoolloopbaan weer nieuwe vaardigheden van het kind vereist.

Wie zitten in het Kinderafasieteam Rijndam?

Het kinderafasieteam van Rijndam bestaat uit de volgende personen:

  • Ineke van der Meulen, klinisch linguïst
  • Robert Pangalila, revalidatie arts
  • Marjolijn Priest, logopedist
  • Mieke van de Sandt-Koenderman, klinisch linguïst
  • Jiska Wiegers, klinisch linguïst

Meer informatie over het expertiseteam?

Voor verdere informatie, vragen of aanmeldingen is het team bereikbaar via de volgende contactpersoon:

Marjolijn Priest

Rijndam Revalidatiecentrum
Westersingel 303
3015 LJ Rotterdam
Telefoon 010-2412412

Verwijzing mogelijk vanuit heel Nederland: Taalpad

Om verwijzing van buiten Rijndam mogelijk te maken heeft het Kinderafasieteam het TAALPAD ontwikkeld. Goede diagnostiek kost tijd. Soms is het voor een kind en de ouders echter te belastend om meerdere malen naar Rijndam te komen. Het taalpad omvat 2 aaneengesloten dagen waarbinnen alle diagnostiek plaatsvindt. Aan het eind van de 2e dag wordt het therapie-advies gegeven aan ouders; zo mogelijk in het bijzijn van de behandelend logopedist. Als de behandeling van het kind niet in Rijndam plaats zal vinden, begeleidt het team de logopedist een jaar lang op vaste momenten.

Aanmelden

Aanmelding voor het Taalpad kan via de website: www.rijndam.nl/revalidatie/kinderrevalidatie/taalexpertiseteam

Op het aanmeldingsformulier Taalpad Kinderafasie vermelden.

Werkgroep Verworven Kinderafasie

Binnen AfasieNet is de Werkgroep Verworven Kinderafasie actief. De werkgroep bestaat uit logopedisten en linguïsten met expertise op het gebied van verworven kinderafasie.

Lees verder

Werkgroep Verworven Kinderafasie


Contact

Het expertiseteam van Rijndam Revalidatie heeft een folder ontwikkeld over woordvindingsmoeilijkheden bij kinderen. Deze folder kan door iedereen gebruikt worden, onder vermelding van de auteurs en Rijndam Revalidatie.

Op 13 november 2015 heeft Mieke van de Sandt een presentatie gegeven over verworven kinderafasie tijdens het NVLF-jaarcongres.

Diagnostiek schema

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie